میزناهارخوری

میز ناهار خوری چوبی

چیدمان میز ناهارخوری

مشکل کمبود فضا در اکثر خانه ها به ویژه در شهرهای بزرگ و پر جمعیت وجود دارد. روی صحبت این مطلب با تمام کسانی است که در آپارتمان های کوچک زندگی میکنند و با مشکل کمبود جا در خانه ی خود روبرو هستند  یکی از راه حل ها این است که در فضای کوچک از وسایل غیر ضروری پرهیز کنید، راه حل دیگر ..............................

ادامه مطلب